การรับสมัครนักศึกษา

        จะเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรูปแบบการรับสมัครโดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบคือ

         + โครงการความสามารถทางวิชาการหรือความสามารถพิเศษ

         + การรับโอนจากสถานบันการศึกษาอื่น

         + การสอบคัดเลือก

         + การสอบผ่านระบบแอดมิดชั่นกลางของ สกอ.

  การสอบคัดเลือก

+ ข้อสอบข้อเขียน ซึ่งจะเป็นวิชาพื้นฐานเช่นคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น  โดยจะมีการทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

+ เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ เช่น การสื่อสาร บุคลิกภาพ การนำเสนอตัวเอง เป็นต้น

 - มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านทางงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

- ผู้สอบผ่านตามเกณฑ์รายงานตัว ตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งในวันรายงานตัวนั้นนักศึกษาจะต้องตรวจสุขภาพ และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 

03. 2018