วันพุธ, 29 มิถุนายน 2559 00:00

คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร

Written by 
Rate this item
(0 votes)
คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน)

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา

1

อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส*

อาจารย์

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

2

อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร*

อาจารย์

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3

ผศ.พยนต์ธร สำเร็จกิจเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.ม. (สารสนเทศเพื่อการจัดการ)

4

อาจารย์อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง

อาจารย์

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

5

อาจารย์สมชาย บัวรุ่ง

อาจารย์

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Read 653 times
03. 2018