วันพุธ, 29 มิถุนายน 2559 00:00

ประสบการณ์วิจัย

Written by 
Rate this item
(0 votes)
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน

คุณวุฒิ

ประสบการณ์วิจัย

1.  ผศ.ดร. วนิดา สุวรรณนิพนธ์ ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มีผลงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนำเสนอ ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติซึ่งผลงานล่าสุดในปี 2558 ได้นำเสนอเรื่อง The Image of Cultural Tourism in the Tourists' Point of view ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBEMM 2015: 17th International Conference on Business, Economics, Management and Marketing ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
2. อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มีผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจและนำเสนอ ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งผลงานล่าสุดในปี 2558 ได้นำเสนอเรื่อง IT Management for SCM and Logistics in Agricultural Product Industry ในการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON 2015) ณ กรุงเทพมหานคร
3. อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มีผลงานวิจัยด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ด้านอีคอมเมิร์ชและนำเสนอ ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติผลงานล่าสุดในปี 2558 ได้นำเสนอเรื่อง The Factors Affecting Customers’ Trust on Electronic Commerce Website of Retail Business in Bangkok. ที่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBEMM 2015: 17th International Conference on Business, Economics, Management and Marketing ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
4. ผศ.พยนต์ธร สำเร็จกิจเจริญ บธ.ม. (สารสนเทศเพื่อการจัดการ) มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนและนำเสนอ ตีพิมพ์ในระดับชาติซึ่งผลงานล่าสุดในปี 2558 ได้นำเสนอเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมทักษะการคิด กรณีศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
5. อาจารย์อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มีผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนำเสนอ ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติซึ่งผลงานล่าสุดในปี 2558 ได้นำเสนอเรื่องพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่อง "ตำรับอาหารไทยสู่ครัวโลก : อาหารเพื่อการพัฒนาถ้องถิ่นที่ยั่งยืน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
6. อาจารย์สมชาย บัวรุ่ง วท.ม. (คอมพิวเตอร์) มีผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและนำเสนอ ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งผลงานล่าสุดในปี 2558 ได้นำเสนอเรื่องOnline Learning Management System for Teaching ที่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBEMM 2015: 17th International Conference on Business, Economics, Management and Marketing ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
7. อาจารย์ลดาพร พิทักษ์ บธ.ม. (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) มีผลงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนำเสนอ ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติซึ่งผลงานล่าสุดในปี 2558 ได้นำเสนอเรื่อง Marketing Mixed Factors Affecting on Commercial Transactions Expectations through Social Networks ที่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBEMM 2015: 17th International Conference on Business, Economics, Management and Marketing ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
         
Read 596 times
03. 2018