คณาจารย์ประจำสาขา

ผศ.พยนตร์ธร  สำเร็จกิจเจริญ

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

Master's Degree
Master of Business Administration (Management Information System),Siam University

Bachelor's Degree
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) ,Siam University

Email :
 payonthorn.su@ssru.ac.th
website :www.teacher.ssru.ac.th/payonthorn_su/
03. 2018